11(matte)1(bw)22(bw)33(bw)44(matte)4(bw)55(bw)5(family)5(bw-family)66(bw)77(bw)7Bonus7Bonus(bw)